+359 885 00 27 63

Общи условия


Декларация и уведомление за поверителност

 

Тази декларация и уведомление за поверителност описват как ние, „Трейс Пропъртис“ ЕООД, ще събираме и използваме Вашите лични данни.

Лични данни:
Съгласно GDPR, личните данни се определят като: “всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентификация физическо лице („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е човек, който може да бъде идентифициран пряко или непряко, по-специално чрез посочване на идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местоположението, онлайн идентификатор или един или повече фактори, специфични за физическата, физиологичната, генетична, умствена, икономическа, културна или социална идентичност на това физическо лице”.

 1. Кои сме ние?

„Трейс Пропъртис“ ЕООД с ЕИК 200186998, седалище и адрес на управление гр. София 1407, бул. Джеймс Баучер 71, е част от структурата на „Трейс Груп Холд“АД, която е специализирана в областта на строителството и свързаните с него дейности.

Адрес за контакт (офис): бул. Джеймс Баучер 71

Имейл за контакт: office.properties@tracebg.com 

 • Защо „Трейс Пропъртис“ ЕООД трябва да събира и съхранява лични данни?

За да Ви предоставим нашите услуги по планиране и изграждане на жилищни сгради и комплекси, трябва да съберем лични данни за кореспонденция и други данни, необходими за предоставяне на услугите. Във всеки случай ние се ангажираме да гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е подходяща за тази цел и не представлява навлизане в личния Ви живот.

За да Ви потърсим с цел директен маркетинг, „Трейс Пропъртис“ЕООД ще се свърже с Вас, за да поиска предварително съгласие.

 • Вашите лични данни, които бихме искали да обработим са:
  • Имена
  • Имейл адрес
  • Телефон
  • IP адрес
  • Информация за посещението на уебсайта

На нашия уебсайт: www.traceproperties.bg, ние използваме „бисквитки“ (cookies), представляващи малки файлове, които са изтеглени на Вашия компютър, за да подобрят Вашето преживяване като потребители на сайта.

 • Личните данни, които събираме, ще бъдат използвани за следните цели:
  • Управление на взаимоотношенията с клиенти чрез обратна връзка след попълване на контактната форма.
  • Предприемане на действия с оглед сключване на бъдещ договор;
  • Директен маркетинг и достигане до потенциални клиенти;
  • Организационни цели, свързани с обслужване на клиенти и обгрижването им след продажбите (aftersales);
  • Ангажиране на посетителите на уебсайта.
 • Нашето правно основание за обработка на личните данни:
  • Необходимост с оглед сключването на бъдещ договор;
  • Вашето съгласие;
  • В определени случаи това може да е нашият легитимен интерес.
 • Всички легитимни интереси, преследвани/защитавани от нас или от трети страни, са следните:
  • Да използваме Ваш e-mail адрес, за да Ви изпращаме актуалните си предложения и бюлетин;
  • Да подобряваме съдържанието и възможностите на уебсайта ни, съобразно интересите на потребителите.
  • Да подобряваме обслужването на клиентите ни и да се грижим за тяхната удовлетвореност след извършване на продажби.
 1. Обработване на основание съгласие

В случаите, когато обработването на личните Ви данни не е необходимо, с оглед изпълнение на договор, законова разпоредба, легитимния интерес на администратора или трето лице, както и на друго основание, „Трейс Пропъртис“ЕООД ще обработва личните Ви данни само на база Вашето съгласие. С даването на съгласието си Вие ни разрешавате да обработваме личните Ви данни за точно определени цели.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време като изпратите имейл до Отговорник по защита на данните.

 1. Разкриване пред трети лица
  • Възможно е разкриването на личните Ви данни на следните трети лица:

Tип трети лица

Цел

Доставчици на дигитални маркетингови услуги (Google, Facebook)

Директен маркетинг и ангажиране на потребители

Хостинг компания (Superhosting.bg)

Предоставяне на възможност за обратна връзка и контакт с компанията през уебсайта.

 

 • Възможно е предаването на личните Ви данни в страни извън Европейската икономическа общност (ЕИО):

Трета страна (извън ЕИО) / международна организация

 

Google Inc. (USA)

 

Facebook Inc. (USA)

EU – U.S. Privacy Shield

Tawk.to (USA)

EU – U.S. Privacy Shield

 1. Период на съхранение

„Трейс Пропъртис“ ЕООД ще съхранява личните Ви данни, както следва:

Тип лични данни

 

Данни от онлайн форми за контакт - До края на преговорите, ако са неуспешни. Ако са успешни – данните се съхраняват за периода на съхранение на клиентското досие.

 

E-mail списъци за директен маркетин -До момента на отправяне на възражение или оттегляне на съгласие за обработка.

 

Данни за посещението на сайта (Google Adwords, Google Analytics, Facebook Pixel)- До изпълняване на предназначението им или до 1 година от събирането им.

 

 

 1. Правата Ви като субект на данни

Във всеки момент, докато притежаваме или обработваме личните Ви данни, Вие, субектът на данните, имате следните права:

 • Право на достъп – имате право да поискате копие от данните за Вас, които съхраняваме;
 • Право на поправка – имате право да коригирате неточни или непълни данни за Вас, които съхраняваме.
 • Право да бъдете забравени – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които държим за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработката – когато са налице определени условия, имате право да ограничите обработката на данни.
 • Право на преносимост – Вие имате правото данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат предадени на друго лице.
 • Право на възражение – Вие имате право да възразите срещу определени видове обработка на данните Ви, като напр. директен маркетинг.
 • Право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране – Вие, също така, имате всички права, които произтичат за Вас, в случай, че сте обект на правните последици от автоматизираната обработка или профилиране.
 • Право на съдебна защита: в случай, че „Трейс Пропъртис“ЕООД откаже искането Ви, съгласно правата ни за достъп, ние ще посочим причината за това. Имате право да подадете жалба, както е посочено в точка 6 по-долу.

Aко има трето лице при обработката на вашите лични данни, всички горепосочени искания ще бъдат препратени на нея.

 1. Жалби

В случай, че желаете да се оплачете срещу обработката на личните Ви данни от „Трейс Пропъртис“ ЕООД или да подадете жалба за това как е било разглеждано оплакването Ви, имате право да подадете жалба направо пред надзорния орган, както и Отговорник по защита на данните на „Трейс Пропъртис“ ЕООД.

Данните за всеки от тези контакти са:

 

Данни за контакт с надзорния орган

Лице за контакт:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)

Адрес 1:

Гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Имейл:

kzld@cpdp.bg

Телефонен номер:

02/91-53-518

 1. Допълнителна информация

 При какви обстоятелства „Трейс Пропъртис“ ЕООД ще може да ме търси?
Нашата цел не е да бъдем досадни и ние предприемаме необходимото да не задаваме неуместни или ненужни въпроси. Освен това предоставената от Вас информация ще бъде обект на строги мерки и процедури, за да се сведе до минимум рискът от неоторизиран достъп или оповестяване на данните.

Мога ли да разбера какви мои лични данни притежава „Трейс Пропъртис“ ЕООД?
„Трейс Пропъртис“ ЕООД по Ваше желание може да потвърди каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. Ако „Трейс Пропъртис“ ЕООД съхранява Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Самоличност и данни за контакт на лицето или организацията, които са определили как и защо да се обработват Вашите данни. В някои случаи това ще бъде техен представител в ЕС.
 • Данни за контакт с Длъжностното лице за защита на данните, ако има такова.
 • Целта и правното основание за обработката на данните Ви.
 • Информация за легитимните интереси на „Трейс Пропъртис“ ЕООД или на трета страна, ако обработката се извършва на такова основание.
 • Категориите на събраните, съхранявани и обработени лични данни.
 • Получател(и) или категории получатели, на които данните са / ще бъдат разкрити.
 • Информация за това как гарантираме, че, ако възнамеряваме да предадем личните Ви данни на лица в трета държава или международна организация, те се предават и съхраняват по сигурен начин. ЕС е одобрил изпращането на лични данни в някои страни, тъй като те отговарят на минимален стандарт за защита на данните. За останалите случаи ще гарантираме, че съществуват конкретни мерки за гарантиране на сигурността на Вашата информация.
 • Колко дълго ще се съхраняват данните?
 • Подробности за правото Ви да коригирате, изтривате, ограничавате или възразявате срещу такава обработка.
 • Информация за правото ви да оттеглите съгласието си по всяко време.
 • Как да подадете жалба до надзорния орган?
 • Дали предоставянето на лични данни е законово или договорно изискване или условие за сключване на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от непредоставянето на такива данни.
 • Източникът на лични данни, ако те не са били събрани директно от Вас.
 • Пълна информация за процеси на автоматизирано вземане на решения, като напр. профилиране, и всякаква важна информация за логиката, която стои зад това взимане на решения, както и значението и очакваните последици от такава обработка на данни.

Какъв документи за самоличност ще трябва да осигуря, за да получа достъп до информация за моите лични данни?

В случаите, в които нямате възможност да ни потърсите чрез оставените от Вас данни за контакт (e-mail или телефон), „Трейс Пропъртис“ ЕООД приема следните документи за самоличност, когато се изисквате информация за Вашите лични данни: лична карта, шофьорска книжка.

Отдел Продажби – „Трейс Пропъртис“ ЕООД

тел.: 0885 00 27 63
e-mail: sales.properties@tracebg.com